Vrijeschool de Lindeboom is een fijne basisschool aan de korte verspronckweg in Haarlem

Basisschool de Lindeboom is de 5e vrije school van Haarlem

Een mooi
toneelstuk
begint met taal.

Leerlingvolgsysteem

Toetsen en leerlingvolgsysteem

Op Vrije School de Lindeboom hanteren we een digitaal leerlingvolgsysteem. Dit is een door de overheid erkend systeem, waarbij de leerkracht via een leerdoelenlijst per jaar bijhoudt hoe je kind zich op de gebieden taal, rekenen, taakvakken, sociaal emotioneel en motorisch ontwikkelt. Met aandacht voor een evenwichtige groei van het denken, voelen en willen.

Bij de oudste kleuters wordt in het voorjaar een schoolrijpheids-onderzoek afgenomen. Er wordt gekeken of het kind ‘leer-rijp’ is. Het gaat dan om basisvaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren in klas 1. Met name voor kinderen die in de zomer 6 jaar worden kan dit onderzoekje helpen bij de beslissing of het kind een jaar kleuterverlenging nodig heeft. Dit ter ondersteuning van wat de kleuterleidster gezien en geobserveerd heeft in de jaren daarvoor.

Vanaf klas 1 meten wij gedurende de hele schoolperiode twee keer per jaar de cognitieve en vaardigheidsontwikkeling door middel van de toetsen van (hoofdzakelijk) Cito. De resultaten worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem. De toetsen die wij afnemen zijn:

  • Drie minuten toets (DMT) | klas 1 t/m 6
  • AVI niveau leestoets | klas 1 t/m 6
  • Begrijpend lezen | vanaf klas 3 (1x per jaar)
  • Spelling | klas 1 t/m 6

  • Spelling werkwoorden | klas 5 en 6

  • Rekenen en Wiskunde | klas 1 t/m 6 (2x per jaar)

  • Tempo Toets Rekenen (van Teije de Vos) | klas 1 t/m 6

Zo ontstaat een totaalbeeld van je kind gedurende de gehele basisschool en kunnen wij tijdig signaleren waar hij moeite mee heeft. Mocht het nodig zijn, dan stellen de intern begeleider en leerkracht, in overleg met de ouders, een handelingsplan op. Het is een prima ondersteunend hulpmiddel bij een goed onderbouwde keuze voor het voortgezet onderwijs.


Aansluiting vervolgonderwijs

De leerkracht geeft, eind vijfde klas, een voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs, ondersteund door de gegevens van het leerlingvolgsysteem. Dit voorlopige advies wordt gezamenlijk met je kind en de ouders besproken. Hiermee kunnen jullie in januari en februari de open dagen op de VO-scholen bezoeken. Na de toets-periode in januari volgt begin februari het definitieve advies.

Je kind meldt zich vervolgens via de procedures, opgesteld door het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland, aan voor de school naar keuze.

In klas 6 krijgt je kind aanvullend de landelijk genormeerde IEP-toets als eindtoets. Deze toets geeft informatie over het niveau taal en rekenvaardigheid van de kinderen. Momenteel wordt deze toets in april afgenomen. Indien daar aanleiding voor is, kan het schooladvies alleen naar boven bijgesteld worden. In een algemeen ouderavond begin klas 6 wordt dit uitgebreid toegelicht.