Vrijeschool de Lindeboom is een fijne basisschool aan de korte verspronckweg in Haarlem

Basisschool de Lindeboom is de 5e vrije school van Haarlem

Een mooi
toneelstuk
begint met taal.

Ouderbijdrage

De school vraagt aan u een ouderbijdrage. Met de bijdrage organiseren wij extra activiteiten en specifiek vrijeschool gerelateerde onderwijszaken, zoals bijvoorbeeld de natuurlijke materialen die we gebruiken en de biologische voeding. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Het onderwijs in Nederland is immers gratis. We benadrukken de vrijwilligheid, omdat alle kinderen recht hebben op het onderwijs dat zij nodig hebben, ongeacht de financiële middelen van hun ouders. Onze leerlingen zullen nooit worden uitgesloten van de extra’s die wij met de ouderbijdrage kunnen realiseren. Uiteraard is een hogere bijdrage, als u die makkelijk kunt missen, ook van harte welkom. Wij zullen die zeker goed besteden aan mooie activiteiten voor de kinderen en ons hierover in ons jaarverslag verantwoorden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Vanuit haar visie biedt de Vrije School de Lindeboom haar kinderen een veel bredere ontwikkeling aan dan ‘het basispakket’ dat door de overheid wordt vereist. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen, wanneer ze de school verlaten, weten wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze zich tot andere mensen verhouden. De kunst- en ambachtsvakken vormen een rode draad in ons onderwijs. Zij vormen een wezenlijk element in het ontdekken van de eigen vermogens en beperkingen.

De overheid vergoedt de personele en materiële kosten op basis van het leerlingenaantal. Dit is een bedrag dat is gebaseerd op de kosten van een gemiddelde reguliere school. Deze financiering dekt niet de extra kosten die wij maken met ons vrijeschool onderwijs.


In mei 2023 heeft de MR ingestemd met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor 2023-2024, te weten € 350 als basisbedrag per kind. Mocht jouw financiële draagkracht niet toereikend zijn, dan verzoeken we je om bij te dragen naar wat je zelf kan verantwoorden. Je bijdrage is hoe dan ook belangrijk.


Wij realiseren ons dat onze ouderbijdrage fors hoger is, dan in het reguliere onderwijs. Maar met deze ouderbijdragen maken ouders ons mooie en rijke vrijeschool onderwijs mogelijk.
De ouderbijdrage wordt onder andere besteed aan ambachtelijke en kunstzinnige vakken, aan pianobegeleiding bij euritmie en zang, aan drama, jaarfeesten en de wijze waarop onze leerlingenzorg is ingericht. Daarnaast zijn voor ons onderwijs meer lokalen nodig dan uit de overheidsnormen gefinancierd kunnen worden. Kortom: de vrijeschool biedt veel extra’s die zonder de ouderbijdragen niet mogelijk zijn. Wij zijn verheugd dat steeds weer blijkt dat het overgrote deel van de ouders zich medeverantwoordelijk voelt voor het verwezenlijken van ons vrijeschool onderwijs en bereid is deze verantwoordelijkheid tot uitdrukking te brengen in een jaarlijkse financiële bijdrage.


De bijdrage is vrijwillig

Men draagt bij wat men voor zichzelf kan verantwoorden. Als men de ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk niet kan betalen, is er voor de leerling geen belemmering om deel te nemen aan alles dat door de ouderbijdragen mogelijk wordt gemaakt. Ieder kind dat bij ons op school is ingeschreven is uiteraard altijd welkom, ongeacht de hoogte van je bijdrage. Leerkrachten krijgen nooit inzage in de hoogte van jouw bijdrage.


Voorgenomen besteding ouderbijdrage

Het bedrag wordt per locatie geboekt, en wordt op de hoofdlocatie Kleverpark en de Lindeboom apart uitgegeven. Überhaupt zijn de financiën van elke locatie volledig losgekoppeld.

Overige schoolkosten zijn afhankelijk van het leerjaar van je kind. Elk jaar wordt een bijdrage gevraagd voor de ‘klassenpot’, waaruit onder andere klassenuitjes worden bekostigd. In de vijfde en zesde klas gaan de leerlingen op kamp en wordt er een grotere bijdrage gevraagd.

Stichting Artaban

De Stichting Artaban is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De stichting stelt zich ten doel het verlenen van financiële steun aan initiatieven en instituties, die zich direct of indirect bezig houden met het onderwijs gebaseerd op de pedagogische beginselen van Doctor Rudolf Steiner, evenals het verlenen van financiële steun aan instituties, personen, of initiatieven, die dergelijk onderwijs bevorderen.

Meer informatie over Stichting Artaban en de giftenaftrek vind je hier.

Contact

Over de hoogte en de betaling van de ouderbijdrage, of problemen met de betaling kun je contact opnemen met de administratie van de hoofdlocatie. Jouw vragen worden vertrouwelijk behandeld.


Administratie Kleverpark | 023-2023235 |info@vskleverpark.nl