Vrijeschool de Lindeboom is een fijne basisschool aan de korte verspronckweg in Haarlem

Basisschool de Lindeboom is de 5e vrije school van Haarlem

Steken tellen is
ook rekenen.

Communicatie met ouders

Vanuit school wordt er op verschillende manieren gecommuniceerd naar jou als ouder. Dit betreffen allerlei zaken omtrent het onderwijs op Vrije School de Lindeboom en de ontwikkeling van je kind. Veel belangrijke informatie wordt verstuurd via de ouderapp Parro. Alle ouders krijgen voor elk kind eigen inloggegevens. Verder is het belangrijk dat je contactgegevens bekend zijn bij de administratie. Zijn er wijzigingen? Geef dit dan direct door via info@vsdelindeboom.nl.

E-mail-protocol voor leerkrachten & ouders

Informatievoorziening van gescheiden ouders

Algemene communicatie

Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief, die maandelijks verschijnt, houden wij je op de hoogte van alles wat er speelt in en rondom school, sfeerimpressies van onder andere jaarfeesten en periodeonderwijs, evenals een agenda van de komende activiteiten.


Koffieochtend met directeur

Drie keer per jaar wordt een koffieochtend ingepland, waarbij je als ouder in gesprek kan gaan met de schoolleiding. Belangrijke zaken die op dat moment spelen worden besproken en je kunt zelf ook vragen inbrengen. Data van de koffieochtenden vind je in de Jaarplanning.

Schoolgids

De schoolgids is eigenlijk het officiële document van de website. Alle informatie met betrekking tot het onderwijs en de organisatie vind je hier compact bijeen.

Schoolgids de Lindeboom 2022-2023

Leerling-specifieke communicatie

In een aantal fasen wordt op verschillende manieren de ontwikkeling van je kind in beeld gebracht.

Oudergesprekken

Tweemaal per jaar heb je als ouder 10- à 15-minutengesprekken over je kind met de klassenleerkracht, indien nodig vaker. Hierin wordt het welzijn en de voortgang van je kind besproken. Door de klassenleerkracht wordt een kort verslag gemaakt, die wordt bewaard in het leerlingdossier.

Ouderavonden

Twee keer per jaar wordt er in elke klas een ouderavond georganiseerd. Hierin wordt door de klassenleerkracht verteld over de gang van zaken in de klas, over het periodeonderwijs, over achtergronden van de lesstof of waar verder behoefte aan is bij de ouders. Het doel van de ouderavonden is om door samenwerking tussen school en ouders een goede ontwikkeling van elk kind te bevorderen.

Getuigschrift

Voor de zomervakantie krijgt je kind in klas 1 t/m 6 een getuigschrift. Dit is een door de klassenleerkracht persoonlijk uitgewerkte beschrijving van je kind. Het bestaat uit twee delen. Het eerste deel is bestemd voor de ouders. Het beschrijft de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind, zijn interesses, concentratie en werktempo, werkverzorging en zelfstandigheid. Daarnaast worden de vorderingen in het periodeonderwijs en de vaklessen beschreven.


Je kind krijgt een apart beeld. Daarin schrijft de klassenleerkracht een passende spreuk met een bijbehorende tekening, schildering of afbeelding in het teken van de vertelstof van dat jaar. Hierin geeft de klassenleerkracht ieder kind individueel een beeld mee als ontwikkelingsmotief voor het volgende jaar. Wij hebben ervoor gekozen dat de kinderen na de zomervakantie ‘hun’ spreuk wekelijks voordragen voor de klas.