Vrijeschool de Lindeboom is een fijne basisschool aan de korte verspronckweg in Haarlem

Basisschool de Lindeboom is de 5e vrije school van Haarlem

Steken tellen is
ook rekenen.

Gepubliceerd op: 06-06-2024Nieuw

Nieuwsbrief juni 2024

Vrijdag 21 juniSint Jan, les tot 13.00 uur,
viering van 16.30 tot 19.00 uur
Woensdag 26 juniSportdag
Donderdag 27 juniSchoolfotograaf
Vrijdag 28 juniStudiedag, geen les
Maandag 1 juliStudiedag, geen les
Donderdag 18 juliLaatste schooldag kleuters
Vrijdag 19 juliLaatste schooldag onderbouw,
les tot 11.00 uur
Zaterdag 20 juli t/m zondag 1 septemberZomervakantie

In deze nieuwsbrief

  • Van de directie
  • Sint Jan
  • Schooltijden
  • Gelijke tijden rooster
  • Bericht van de MR
  • Verkeerssituatie rondom de school
  • Huisvesting
  • Schoolfotograaf
  • Vakantierooster en studiedagen 2024-2025


Beste ouders,


Michaël, Kerst, Pasen en Sint-Jan. De vier grote jaarfeesten die we ademend op het ritme van de seizoenen vieren. Aanstaande vrijdag 21 juni vieren met we met Sint-Jan de zomerzonnewende. De zon en dag staat op het hoogtepunt, en schenkt al haar levenskracht aan de natuur die uitbundig bloeit. Het is de tijd om uit te ademen, uitbundig te zijn, te dansen en zingen en te genieten van de wereld en de natuur om ons heen.


Van oudsher werden er met Midzomer Sint-Jansvuren aangestoken waar omheen werd gedanst en gesprongen. De nachtelijke vuren stond voor de genezende en levenschenkende kracht van de zon, waarmee men hoopte dat dit zo overgebracht werd op mensen, dieren, de natuur en een rijke oogst.


Sint Jan vieren we een half jaar voor Kerst. Vanaf dan worden de dagen weer korter en keren we letterlijk en figuurlijk langzaam weer naar binnen en bereiden ons voor op de donkere tijd van het jaar.


De zon heeft zich de afgelopen weken helaas nog niet zo laten zien. Aan ons de uitdaging ons innerlijke vuur aan te wakkeren. We hopen op een zonnige Sint Jansfeest waarin we vol overgave met elkaar kunnen dansen, kransen vlechten en genieten van het samenzijn en de natuur. Verderop in deze nieuwsbrief hierover meer.


Hartelijke groet,


Sara de la Parra

Directrice VS de Lindeboom


Vrijdag 21 juni Sint-Jansfeest


Als de weergoden ons gunstig gezind zijn, vieren we aankomende vrijdagmiddag 21 juni met elkaar het Sint-Jansfeest.


Omdat we het leuk vinden het feest echt samen te vieren, verzoeken wij jullie de kinderen niet te laten spelen of zwemmen bij 't Wed totdat de gezamenlijke activiteiten zijn afgerond. Dat zal uiterlijk 19.00 uur zijn. De activiteiten zijn voor alle kinderen toegankelijk.


Het idee is een gezamenlijke picknick te houden volgens het concept van ' shared dining'. Je maakt iets lekkers om te delen. Wellicht zijn er ouders die een campingtafel mee kunnen nemen en anders kleden zodat we het eten op een centrale plek neer kunnen zetten.


Om misverstanden te voorkomen, ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kind. Verzoek is je te houden aan de richtlijnen van de Kennemerduinen en de kwetsbare natuur te respecteren.


Mocht de weersvoorspelling te slecht zijn, dan gaat het feest niet door en bieden we de leerlingen een alternatief programma aan onder schooltijd. Hierover ontvangen jullie morgen (dondermiddag 20 juni) bericht.


Schooltijden

Wij houden jullie graag op de hoogte van de voortgang rondom de overstap richting het gelijke tijdenrooster. Daarom hieronder twee mededelingen.

Gezamenlijk optrekken van de drie locaties
Als eerste willen wij in opvolging van vragen van met name ouders van Vrije School Kleverpark nog een aanvulling geven op de brief omtrent het besluit, dat in april naar alle ouders is verstuurd. Voorheen is gecommuniceerd dat wij samen optrekken met de drie locaties in Haarlem Noord, te weten Vrije School Kennemerland, Vrije School De Lindeboom en Vrije School Kleverpark en dat hiervan enkel zou worden afgeweken bij zwaarwegende redenen. In maart heeft de MR van Vrije School Kennemerland niet ingestemd met de overstap naar het gelijke tijdenrooster. Omdat onder andere een positieve instemming van de MR nodig was om als school het besluit te kunnen nemen, kon een overstap naar het nieuwe weekrooster daar niet gerealiseerd worden. Omdat hierdoor het gezamenlijk optrekken niet meer mogelijk was, is ervoor gekozen om het besluit voor de locaties Lindeboom en Kleverpark wel door te laten gaan. In de toekomst zal waarschijnlijk opnieuw gekeken worden of de overstap bij Kennemerland alsnog gemaakt kan worden.

Voorbereidingen die binnen de school spelen

Aankomende donderdag organiseren wij samen met Vrije School Kleverpark alweer de tweede bijeenkomst waarin we onderzoeken hoe we het vrijeschoolcurriculum gaan inpassen in het nieuwe weekrooster. Dit geeft ons de kans om met een frisse blik naar ons curriculum te kijken en verbeteringen aan te brengen. Waarbij we graag willen vermelden dat de inhoud van ons curriculum natuurlijk blijft staan als een huis. Door samen op te trekken met de collega's van Kleverpark maken we gebruik van elkaars kennis en kunde. Ook komend schooljaar zullen we naast intensieve monitoring op onze eigen school, samen blijven werken met Kleverpark om met en van elkaar te blijven leren. Verderop in de nieuwsbrief doet onze personeelsgeleding van de MR inhoudelijk verslag van de eerste gezamenlijke bijeenkomst.


Gelijke tijden rooster

Beste ouders,

Zoals eerder genoemd zijn we in voorbereiding op het invoeren van het gelijke-tijden-rooster als lerarenteams van VS De Lindeboom en Kleverpark donderdag 16 mei samengekomen om met elkaar te sparren over de invulling daarvan. De leraren van hetzelfde jaar, zaten bij elkaar en die werden aangevuld met vakdocenten en zij-instromers. We inventariseerden welke periodes in het leerjaar gegeven worden, welke (kunst)vakken aan bod komen en we keken naar de richtlijnen van onderwijstijd per vak. Vervolgens gingen aan de slag met de vraag hoe dit in het nieuwe rooster past.

Na deze inventarisatie konden we gaan puzzelen. Sommige klassen krijgen tijd erbij, terwijl andere klassen minder lestijd per week hebben. In elk jaar liggen dus kansen en knelpunten. Deze knelpunten hebben we geprobeerd zo goed mogelijk te lokaliseren. Dat leverde in de groepjes leuke gesprekken op. Waar nemen we wellicht te veel tijd voor? Doen we dingen dubbel? Hoe kunnen we compacter werken zonder te gaan haasten en hoe zorgen we dat we vrijeschool-onderwijs niet tekort doen? Kunnen er vakken verplaatst worden?

In juni staat een volgende bijeenkomst op het programma, waarin we proberen de kansen van het nieuwe rooster te benutten en de knelpunten te ondervangen.

Vriendelijke groet

Coen Gaalman (de Lindeboom)

Janne Kluft (Kleverpark)


Bericht van de MR

18 april j.l. is er vanuit de MR een brief gestuurd naar aanleiding van de instemming met het besluit voor de overstap naar het gelijke tijdenrooster. Op woensdag 15 mei was er gelegenheid om nogmaals met de MR te spreken naar aanleiding van deze instemming. De oudergeleding Kleverpark/ Lindeboom heeft op de Kleverpark gezamenlijk een goed gesprek gevoerd met een aantal betrokken ouders. Zowel inhoudelijke punten als vragen over het proces van de besluitvorming kwamen aan bod.

Een aantal ouders verzocht ons om inzage in de resultaten van de peiling. Bij deze geven wij gehoor aan dit verzoek. In verband met privacy kunnen alleen de percentages worden gedeeld en niet de gegeven onderbouwing.

Graag benadrukken we dat de oudergeleding MR Kleverpark/Lindeboom niet alleen heeft gekeken naar de getalsmatige uitkomst van de peiling, maar juist met name naar de onderbouwing hiervan. Zie ook de eerdergenoemde brief.

De resultaat van de peiling is per locatie als volgt:

Daarnaast willen wij nogmaals benadrukken dat wij de komende tijd de belangen van alle ouders willen blijven vertegenwoordigen. Dat betekent dat wij steeds in gesprek blijven met de directie over de invoering van het gelijke tijdenrooster en de gevolgen hiervan voor alle leerlingen.

Met vriendelijke groet,

Oudergeleding MR Kleverpark/Lindeboom


Verkeersituatie rondom de school

Binnenkort... in de vroege ochtend, als het een drukte van jewelste is op het Korte Verspronckterrein komt iemand van Veilig Verkeer Nederland de situatie in ogenschouw nemen. Aansluitend zal ze in overleg met een vertegenwoordiger van de verkeersouders, de directie van de Lindeboom, maar ook met de andere onderwijsinstellingen op het terrein een plan van aanpak maken.


Huisvesting

Zoals jullie weten komen wij als school in aanmerking voor een nieuw schoolgebouw op het terrein van de Korte Verspronck. Omdat het huidige schoolgebouw van Vrije School Kleverpark niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd, hing nog in de lucht of Vrije School De Lindeboom en Vrije School Kleverpark samen op de Korte Verspronckweg in een nieuw schoolgebouw zouden komen.

Inmiddels heeft de gemeente aangegeven dat zij voor de locatie Vrije School Kleverpark voor zogenaamde vernieuwbouw kiezen, waarbij de school grondig wordt heringericht en verbouwd om het gebouw toekomstbestendig te maken.


Dit betekent dat wij als Vrije School de Lindeboom een enkelstromige school blijven, gehuisvest in ons eigen gebouw met onze eigen identiteit. Over het tijdpad naar de nieuwbouw is er nog veel onduidelijk. De afdeling onderwijshuisvesting van de gemeente zoekt naar wegen om de start van de nieuwbouw zo snel als mogelijk te realiseren. Desondanks vragen dit soort trajecten om een lange adem. Wij hopen jullie na de zomer meer concreet te kunnen berichten over de verdere planvorming.


Donderdag 27 juni schoolfotograaf

Op donderdag 27 juni zal meester Björn de jaarlijkse klassenfoto's verzorgen. De tip is effen kleding aan te doen omdat drukke prints, teksten en hoofddeksels op foto’s niet mooi worden weergegeven. De schoolfoto wordt digitaal beschikbaar gesteld zodat jullie als ouders desgewenst zelf een print kunnen bestellen.


Vakantierooster en studiedagen 2024-2025


Vakanties

Herfstvakantie: zaterdag 26 oktober t/m zondag 3 november 2024

Kerstvakantie:  zaterdag 21 december 2024 t/m zondag 5 januari 2025

Voorjaarsvakantie:  zaterdag 15 februari t/m zondag 23 februari 2025

Meivakantie:  zaterdag 19 april t/m maandag 5 mei 2025 (Pasen valt in de meivakantie)

Hemelvaartvakantie: donderdag 29 mei t/m zondag 1 juni 2025

Pinksteren:  zaterdag 7 juni t/m maandag 9 juni 2025

Zomervakantie:  zaterdag 12 juli t/m zondag 24 augustus 2025

Studiedagen

Vrijdag 4 oktober 2024 (alle Ithaka scholen)

Er zijn nog twee studiedagen in te plannen, we zijn nog in afwachting van de beschikbaarheid van de onderwijsadviseur waarmee wij hiervoor willen samenwerken. Zodra deze data zijn vastgesteld, ontvangen jullie bericht.


Snelkoppelingen:

aanvraagformulier verlof

het digitale prikbord

belangrijke schooldata